Mokinių ir mokytojų europinė praktika

       

                              Projektas „Mokinių ir mokytojų europinė praktika - STEP“
     2019 m. – 2020 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendina tarptautinį stažuočių projektą   " Mokinių ir mokytojų europinė praktika/ Students' and Teachers' European Practice - STEP ". Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 91932,00 eurų dotacija.
     Projektas ,,Mokinių ir mokytojų europinė praktika'' (STEP) skirtas  Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM mokinių (absolventų) ir profesijos mokytojų profesinėms žinioms bei praktiniams įgūdžiams patobulinti. Pagrindinis projekto tikslas-tobulinti mokinių bei profesijos mokytojų profesines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos absolventų integraciją ir konkurenciją darbo rinkoje. 
     Projektas atitinka Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos 2016-2021 m. tarptautiškumo plėtros strategijos strateginius tikslus: 1. plėsti tarptautinę dimensiją, siekiant paruošti besimokančiuosius sėkmingai karjerai, suteikiant jiems reikalingų profesinių ir bendrųjų kompetencijų; 2. ugdyti mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir didinti tarptautinių mobilumų kokybę; ir prisideda prie strategijos uždavinių įgyvendinimo.
     Įgyvendindami projektą stiprinsime bendradarbiavimą su ilgamečiais partneriais iš Lenkijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Portugalijos, bei užmegsime ryšių su naujais partneriais iš Graikijos ir Ispanijos.
     Pagal projektą stažuotėse užsienyje dalyvaus 34 įvairių mokymo programų (žemės ūkio gamybos  verslo darbuotojo (darbininko), technikos priežiūros verslo darbuotojo, apdailininko (statybininko), apskaitininko ir kasininko, želdinių tvarkytojo ir kitų pagal poreikį) mokiniai, tame tarpe 4 absolventai ir 3 spec. poreikių mokiniai. Planuojami 7 mokinių srautai į 7 skirtingas šalis. Mobilumų trukmė nuo 18 iki 28 dienų. Po 7 mokinius stažuosis Vokietijoje ir Austrijoje; 6 mokiniai – Lenkijoje; po 4 mokinius – Italijoje ir Portugalijoje ir po 3 mokinius – Graikijoje ir Ispanijoje.
     Projekte tobulinsime profesijos mokytojų  profesines bei tarpkultūrines kompetencijas. Bus organizuoti vienos savaitės trukmės 3 darbo stebėjimo vizitai Vokietijos, Portugalijos ir Italijos įmonėse. Į šiuos vizitus vyks 6 profesijos mokytojai (po 2 į kiekvieną šalį), dėstantys žemės ūkio, mechanizacijos, verslo ir administravimo, statybos ir bendruosius profesijos mokomuosius dalykus.
     Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1.Patobulinti bei įgyti nauji profesiniai praktiniai įgūdžiai ir žinios; 
2.Patobulinti bei įgyti nauji socialiniai įgūdžiai: individualaus ir komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės jausmas, sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis. 
3.Patobulinti profesinės bei bendrosios užsienio kalbos įgūdžiai.
4. Įgyta tarptautinė profesinė patirtis, sąlygosianti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingą įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką.
     Įgyvendinus projektą bus užtikrintas visų projekto dalyvių mokymosi pasiekimų pripažinimas - bus išduoti priimančiųjų organizacijų sertifikatai ir Europass mobilumo dokumentai. Profesijos mokytojai patobulins turimas technologines, bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrines kompetencijas. Po stažuotės užsienyje mokytojai parengs mokymosi medžiagą ir (ar) mokymo priemones, kurios padės lanksčiau reaguoti į technologines naujoves, mokinių praktinių įgūdžių ugdymą, prisidės prie profesinio mokymo priartinimo prie darbdavių reikalavimų  ir geresnio mokinių paruošimo darbo rinkai.
     Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

     Jūratė Jovaišienė, projekto koordinatorė

 

Atnaujinta: 2019-07-22